Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

ESMO 2017: AstraZeneca przedstawiła przełomowe wyniki badań klinicznych swoich dwóch leków na zaawansowanego raka płuca

W badaniu FLAURA uzyskano medianę czasu wolnego od progresji choroby (PFS) wynoszącą 18,9 miesięcy dla ozymertynibu w porównaniu do 10,2 miesięcy dla obecnego standardu leczenia.
Ozymertynib ma szansę stać się nowym standardem w pierwszej linii leczenia miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami w genie EGFR.
W badaniu PACIFIC wykazano, że zastosowanie durwalumabu po radyklanej radio-chemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca powoduje wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby o 11 miesięcy.

Wyniki badania III fazy FLAURA, przedstawione w sesji prezydialnej Kongresu European Society of Medical Oncology (ESMO) 2017 potwierdziły, że zastosowanie ozymertynibu zmniejsza ryzyko progresji choroby lub śmierci o ponad połowę we wszystkich badanych podgrupach pacjentów, w tym również u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego.
Bezprecedensowa mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wyniosła 18,9 miesięcy w porównaniu z 10,2 miesiącami przy obecnie obowiązującym leczeniu pierwszej linii inhibitorami EGFR (erlotinib i gefitynib).
Dr Suresh S. Ramalingam, główny badacz FLAURA, z Winship Cancer Institute of Emory University w Atlancie (USA) stwierdził, że: „dane dotyczące ozymertynibu w badaniu FLAURA prawdopodobnie doprowadzą do istotnej zmiany paradygmatuleczenia pacjentów z mutacjami w genie EGFR w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca. Ozymertynib wykazał nie tylko wyższą skuteczność leczenia, ale także korzystniejszy profil bezpieczeństwa terapii.”
Wyniki badania PACIFIC – randomizowanego badania III fazy – również były prezentowane w trakcie sesji prezydialnej Kongresu ESMO w Madrycie.
W badaniu tym wykazano znamienną statystycznie i istotną klinicznie różnicę w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których po standardowej radio-chemioterapii zastosowano durwalumab. W badaniu PACIFIC, u chorych otrzymujących durwalumab wykazano 3-krotne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresjichoroby w porównaniu do chorych otrzymujących placebo (16,8 w porównaniu do 5,6 miesięcy). Innym uzyskanym efektem klinicznym zastosowania durwalumabu w tej grupie chorych była redukcja ryzyka wystąpienia przerzutów odległych i zgonów o 48%.
Jest to pierwsze od wielu lat badanie kliniczne, w którym wykazano poprawę skuteczności leczenia w populacji chorych z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, poddawanych radykalnej radio-chemioterapii.
Sean Bohen, wiceprezes Działu Rozwoju Leków i Dyrektor ds. Medycznych AstraZeneca, powiedział: „Wyniki badania fazy III PACIFIC są niezwykle obiecujące dla grupy chorych, dla których do tej pory możliwości leczenia były ograniczone. Jako pierwszy lek w immuno-onkologii, dla którego wykazano wpływ na wydłużenie mediany czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, durwalumab ma szansę stać się nowym standardem leczenia chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których nie doszło do progresji po radyklanej radio-chemoterapii".

O niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP) z mutacją EGFR

Rak płuca jest obecnie główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn, stanowi przyczynę około jednej trzeciej wszystkich zgonów z powodu nowotworów i odpowiada za większą liczbę zgonów niż rak piersi, rak prostaty i rak jelita grubego razem wzięte. U 25-40% pacjentów z rakiem płuca wystąpią w przebiegu choroby przerzuty do mózgu. Niedrobnokomórkowy rak płuca z mutacją w genie EGFR występuje u 10-15% pacjentów z NDRP w Europie i Stanach Zjednoczonychoraz u 30-40% pacjentów z NDRP w Azji. Ten rodzaj nowotworu jest szczególnie wrażliwy na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR-TKI), które blokują komórkowe szlaki sygnałowe odpowiedzialne za wzrost komórek guza. Niestety, niemal we wszystkich przypadkach pojawia się oporność na leczenie prowadząca do progresji choroby. U około połowy pacjentów leczonych zarejestrowanymi inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR, takimi jak gefitynib i erlotynib, przyczyną powstania oporności na leczenie jest mutacja wtórna T790M. Ozymertynib celuje także w tę wtórną mutację prowadzącą do progresji choroby. Ponieważ ok. 25% pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR, w momencie diagnozy ma już przerzuty do mózgu, a dwa lata po diagnozie ta wielkość rośnie do 40%, bardzo potrzebny jest lek aktywny w obrębie centralnego układu nerwowego.

O badaniu FLAURA

Badanie III fazy FLAURA oceniało skuteczność i bezpieczeństwo leku ozymertynib w dawce 80 mg, podawanego doustnie raz na dobę, w porównaniu do standardowego leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej dla EGFR (erlotynib 150 mg doustnie, raz na dobę lub gefitinib 250 mg doustnie, raz na dobę) u pacjentów uprzednio nieleczonych, z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z potwierdzoną mutacją w genie kodującym EGFR. Badanie było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby,randomizowane, z udziałem 556 pacjentów z 30 krajów.
Głównym punktem końcowym badania był PFS, a drugorzędowe punkty końcowe obejmowały OS (całkowity czas przeżycia), ORR (odsetek obiektywnych odpowiedzi), DOR (czas odpowiedzi na leczenie), wskaźnik kontroli choroby (DCR), profil bezpieczeństwa i jakość życia pacjenta (HRQoL).

Ozymertynib

Ozymertynibto nieodwracalny inhibitor EGFR trzeciej generacji, wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z obecną mutacją T790M w genie kodującym receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu. Wykazuje się skutecznością w leczeniu przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego(OUN), przenika barierę krew-mózg.
Ozymertynib, AZD9291, 40 mg i 80 mg w formie tabletki przyjmowanej raz dziennie, jest lekiem zarejestrowanym w ponad 50 krajach, w tym w USA, UE, Japonii i Chinach. 
AstraZeneca kontynuuje badania nad stosowaniem ozymertynibu w ramach leczenia adjuwantowego i w terapii pierwszej linii, w tym u pacjentów z przerzutami do mózgu,
z nowotworowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i w skojarzeniu z innymi lekami.

Miejscowo zaawansowany (III stopień) niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP)

W III stopniu zaawansowania raka płuca wyróżnia się stopień IIIA i IIIB, w zależności od miejscowego zaawansowania nowotworu i możliwości przeprowadzenia radyklanego zabiegu chirurgicznego. Stopień III oznacza, że nie są obecne  przerzuty odległe do innych narządów (obecność przerzutów odległych jest cechą charakterystyczną dla IV stopnia) i możliwe jest przeprowadzenie leczenia o założeniu radyklanym (radio-chemioterapii) – z intencją wyleczenia. Rokowanie co do  czasu przeżycia jest lepsze niż u chorych w IV stopniu zaawansowania -  5-letnie przeżycia dotyczą około 15% chorych.
Stopień III stanowi około jedną trzecią wszystkich przypadków niedrobnokomórkowego raka płuca. U ponad połowy tych chorych nowotwór jest nieresekcyjny (niemożliwy do radyklanego usunięcia metodami chirurgicznymi). Obecnym standardem postępowania u takich chorych jest radyklana radio-chemioterapia, a następnie aktywny nadzór w celu monitorowania nawrotu choroby. Liczne próby kliniczne mają na celu wzmocnienie wyników leczenia miejscowego i poprawę wyleczeń całkowitych w tej grupie pacjentów.

O badaniu PACIFIC

Badanie PACIFIC to randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne, w którym porównywano zastosowanie durwalumabu w leczeniu sekwencyjnym u chorych z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym NDRP w III stopniu zaawansowania choroby, u których nie doszło do progresji po chemioterapii z zastosowaniem pochodnych platyny stosowanej z radioterapią.
Badanie prowadzone jest w 235 ośrodkach klinicznych w 26 krajach. Włączono do niego ponad 700 chorych. Głównymi punktami końcowymi badania są czas przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) i czas całkowitego przeżycia (OS), a drugorzędowe punkty końcowe obejmują obiektywną odpowiedź (ORR) i czas trwania odpowiedzi na leczenie.

Durwalumab

Durwalumab, ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw PD-L1, blokuje oddziaływanie PD-L1 z PD-1 i CD80 na limfocytach T i indukuje odpowiedź immunologiczną, przełamując taktykę unikania ekspozycji na układ odpornościowy przez nowotwór.
Prowadzonych jest wiele badań klinicznych nad durwalumabem w monoterapii, w skojarzeniu z tremelimumabem i innymi potencjalnymi nowymi lekami w immuno-onkologii. Durwalumab w monoterapii lub w skojarzeniu z tremelimumabem jest obecnie oceniany w badaniach fazy III u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w różnych stadiach zaawansowania,
w drobnokomórkowym raku płuca, w rozsianym raku pęcherza moczowego oraz w rakach płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi. Skojarzenie durwalumabu i tremelimumabu oceniane jest obecnie w badaniach klinicznych fazy I / II w raku wątrobowokomórkowym oraz w nowotworach układu krwiotwórczego.

 

Piśmiennictwo:

  1. Ramalingam S i wsp.; Osimertinib vs standard of care (SoC) EGFR-TKI as first-line therapy in patients (pts) with EGFRm advanced NSCLC: FLAURA; Abstrakt LBA2_PR, Sesja Prezydencka na ESMO 2017
  2. Paz-Ares L. i wsp.; A double-blind, placebo-controlled phase III study of durvalumab after chemoradiation therapy (CRT) in patients with stage III, locally advanced, unresectable NSCLC; Abstrakt LBA1_PR, Sesja Prezydencka na ESMO 2017
  3. Antonia SJ.; i wsp.; Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017.

 

Źródło informacji: PRIMUM Public Relations


Copyright © 2001-2018 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem