Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

AKTUALNOŚĆ

Kongres „Przełomowe wyniki badań w leczeniu zakażeń układu moczowego” pod patronatem PTU

Nowe badanie potwierdzające skuteczność leku Canephron® vs antybiotyk u pacjentek z ostrym niepowikłanym zakażeniem dróg moczowych.

Podczas kongresu pt. „Przełomowe wyniki badań w leczeniu ZUM – Pierwsza Ogólnopolska Rada Naukowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego”, zorganizowanego przez firmę Bionorica, przedstawiono wyniki najnowszego badania klinicznego III fazy z zastosowaniem produktu leczniczego  Canephron®, które podkreśla zasadność stosowania fitoterapii w leczeniu ostrych niepowikłanych zapaleń pęcherza. W randomizowanym, wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniu III fazy z podwójnie ślepą próbą u 659 kobiet z ostrym, niepowikłanym zakażeniem dróg moczowych (ostrym niepowikłanym zakażeniem pęcherza moczowego) stwierdzono, że produkt leczniczy Canephron® wykazuje porównywalną skuteczność do terapii z użyciem fosfomycyny z trometamolem.

Ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego: zmniejszenie objawów klinicznych jako cel terapeutyczny
Ostre zakażenia dróg moczowych należą do najczęstszych bakteryjnych chorób zapalnych, zwłaszcza u kobiet. Niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u pacjentów jest najpowszechniejszym schorzeniem wymagającym przepisania antybiotyków [1]. Zgodnie z wytycznymi EAU najczęstrzym sposobem leczenia ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego jest zastosowanie różnorodnych antybiotyków, w tym fosfomycyny z trometamolem [2].

W przypadkach nawrotowych infekcji ostrych niepowikłanych zakażeń pęcherza moczowego nie wiąże się to z poważnymi powikłaniami i ogólnie charakteryzuje się wysokim współczynnikiem powrotu do zdrowia. Dlatego też podstawowym celem terapeutycznym jest szybkie zmniejszenie objawów klinicznych. Leczenie objawowe może być rozważane u pacjentów z objawami od łagodnych do umiarkowanych.

W przypadku ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego produkt leczniczy Canephron® wykazujący szerokie spektrum działań farmakologicznych stanowi użyteczną metodę leczenia objawowego. W wielu badaniach przedklinicznych in vivo i in vitro unikalne połączenie trzech surowców leczniczych wchodzących w skład leku Canephron®: ziela tysiącznika (centurii), liści rozmarynu i korzenia lubczyka, wykazano działanie: przeciwzapalne [3], przeciwbólowe [4] spazmolityczne [5] i antyadhezyjne [3].

Ostre niepowikłane zapalenie pęcherza: równoważność (non-inferiority) preparatu Canephron® N w stosunku do fosfomycyny
Porównywalną skutecznośc preparatu Canephron® w stosunku do antybiotyku opublikowano we wrześniu ubiegłego roku w czasopiśmie Urologia Internationalis [6], gdzie opisano wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie kliniczne III fazy: randomizowane,  podwójnie pozorowane, z zastosowaniem podwójnie slepej próby, obejmujące 659 kobiet w wieku 18-70 lat z typowymi objawami nowo rozpoznanego ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego [6]. Pacjentki z grupy przyjmującej produkt leczniczy Canephron® otrzymywały równocześnie pojedynczą dawkę placebo odpowiadającego FT, natomiast pacjentki z grupy przyjmującej FT otrzymały otrzymywały równocześnie placebo odpowiadające lekowi Canephron® (badanie podwójnie pozorowane). Po okresie leczenia następował 30-dniowy okres obserwacji. Pierwotnym punktem końcowym była równoważność (non-inferiority) preparatu Canephron® z FT w odniesieniu do potrzeby wprowadzenia dodatkowej antybiotykoterapii w okresie badania (doba 1-38).

W wyniku badania stwierdzono, iż 83,5% pacjentek w grupie stosującej produkt leczniczy Canephron® i 89,8% pacjentek w grupie przyjmującej FT nie wymagało zastosowania w trakcie leczenia dodatkowej antybiotykoterapii. W związku z tym produkt leczniczy Canephron® statystycznie nie wykazywał mniejszej skuteczności od antybiotyku w leczeniu ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego. Terapia produktem leczniczym Canephron® była dobrze tolerowana, co zostało ustalone również w poprzednich badaniach klinicznych. Publikacja pełnego tekstu powyższego badania klinicznego jest dostępna w internecie w formie elektronicznej i można ją pobrać: https://www.karger.com/Article/Abstract/493368.

Zalecenia zespołu ekspertów  Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Równocześnie nowo opublikowana na łamach Suplementu Przeglądu Urologicznego (2019/3) strategia postępowania w nawracajacych niepowikłanych zakażeniach układu moczowego u kobiet jednoznacznie wskazuje miejsce zastosowania produktu leczniczego Canephron już w pierwszym etapie leczenia ZUM (jako terapia nieantybiotykowa) a także jako element profilaktyki farmakologicznej nieantybiotykowej (racjonalna fitoterapia). Produkt leczniczy Canephron może zostać rozważony w leczeniu ostrych niepowikłanych infekcji dolnych dróg moczowych, w celu redukcji ilości przepisywanych antybiotyków oraz ryzyka narastania wieloopornych drobnoustrojów. Ponadto, może być rozważony jako element profilaktyki nawracających ZUM (nawracających niepowikłanych zapaleń pęcherza moczowego) w celu zmniejszenia częstości nawrotów.  Dodatkowokorzystny profil działań niepożądanych z bardzo rzadkimi ogólnoustrojowymi efektami ubocznymi pozwala na jego bezpieczne użycie w codziennej praktyce klinicznej.

Piśmiennictwo

  1. S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten [Dyrektywa S3 dla epidemiologii, diagnostyki, terapii, prewencji i zarządzania nieskomplikowanymi, bakteryjnymi, ambulatoryjnie nabytymi infekcjami dróg moczowych u dorosłych pacjentów]. Wersja pełna 1.1-2, 2017, nr ewidencyjny AWMF: 043/044, http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/043-044k_S3_Harnwegsinfektionen_2017-05.pdf(ostatnio przeglądana: 11.09.2018).
  2. EAU Guidelines on Urological Infections [Wytyczne EAU w sprawie zakażeń urologicznych], aktualizacja tekstu w ograniczonym zakresie, marzec 2017 r.
  3. Künstle G. i in. (2013), Efficacy of Canephron N against bacterial adhesion, inflammation and bladder hyperactivity[Skuteczność preparatu Canephron N wobec adhezji bakteryjnej, zapalenia i nadczynności pęcherza moczowego]. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Urologicznego, Mailand 2013 r., plakat kongresowy 671.
  4. Nausch B. i in. (2014), Canephron N reduced nociception in experimental cystitis and inhibited the pain-related targets NK1 receptor and ASIC1a [Preparat Canephron N zmniejszył nocycepcję w eksperymentalnym zapaleniu pęcherza moczowego i zahamował docelowy receptor NK1 i ASIC1a związane z bólem]. Internationale Tagung Phytotherapie 2014, Winterthur, Szwajcaria, 18.-21. czerwca 2014. Plakat kongresowy.
  5. Brenneis C. i in. (2012), Spasmolytic activity of Canephron N on the contractility of isolated urinary bladder[Spazmolityczne działanie preparatu Canephron N na kurczliwość izolowanego pęcherza moczowego], Międzynarodowy Kongres Etnofarmakologii, Graz, Austria, plakat kongresowy.
  6. Wagenlehner i in. (2018). Non-antibiotic herbal therapy (BNO 1045) versus antibiotic therapy (fosfomycin trometamol) for the treatment of acute lower uncomplicated urinary tract infections in women: A double-blind, parallel-group, randomized, multicentre, non-inferiority Phase III trial [Terapia ziołowa bez wykorzystania antybiotyków (BNO 1045) w porównaniu z terapią antybiotykiem (fosfomycyna z trometamolem) w leczeniu ostrych niepowikłanych zakażeń dolnego odcinka układu moczowego u kobiet: wieloośrodkowe badanie fazy III dotyczące nie mniejszej skuteczności, przeprowadzane metodą podwójnie slepej próby, w grupach równoległych i z randomizacją.

Copyright © 2001-2020 Terapia Media Sp. z o.o. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem