Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

|rejestracja

0

Rada naukowa Regulamin publikowania prac Zasady recenzowania prac Oświadczenia autorów

 

Miesięcznik TERAPIA (ISSN 1230-3917), ukazujący się od 1993 roku, jest pismem specjalistycznym skierowanym do lekarzy i farmaceutów, popularyzującym i promującym najnowsze osiągnięcia medycyny światowej i krajowej. Publikowane u nas prace pochodzą z czołowych krajowych ośrodków klinicznych, a autorami są zawsze wybitni polscy lekarze-naukowcy. W każdym miesiącu jest omawiana inna specjalizacja. Staramy się, żeby różnorodność tematyczna poszczególnych numerów TERAPII dotyczyła wszystkich problemów, aby każda publikacja była pozycją o dużym znaczeniu praktycznym.

Od momentu pierwszego wydania pisma  do chwili obecnej przez wszystkie lata  wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Miesięcznik TERAPIA został uhonorowany tytułem “Przyjaciela Lekarza Rodzinnego” przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Rodzinnej i Lekarzy Rodzinnych.

TERAPIA obecna jest zawsze tam, gdzie pojawia się zainteresowanie informacjami na najwyższym poziomie merytorycznym.

Regularne otrzymywanie wszystkich numerów TERAPII zapewni tylko prenumerata

TERAPIA znajduje się w czołówce pism medycznych zarówno pod względem poczytności, jak i poziomu merytorycznego. Jest wysoko notowana w rankingu Index Copernicus - wartość ICV 50.81, a wg wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2014 r. za publikację w Terapii autor otrzymuje 5 p. naukowych (Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukowa, część B wykazu, poz. 1935) i 20 p. edukacyjnych.

Numery tematyczne wysyłane są bezpłatnie do lekarzy tej specjalności, której dane wydanie dotyczy oraz do klinik i przychodni specjalistycznych. Pismo otrzymują także bezpłatnie lekarze rodzinni w wysyłce rotacyjnej i podstawowej opieki zdrowotnej, biblioteki medyczne, firmy farmaceutyczne. Miesięcznik TERAPIA rozdawany jest również uczestnikom konferencji, sympozjów, szkoleń i zjazdów naukowych.

Od roku 2011 wydawane są kwartalnie specjalne numery poświęcone medycynie rodzinnej - TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego. To interdyscyplinarne wydania poruszające problematykę najczęstszych schorzeń z jakimi spotykają się lekarze rodzinni.

TERAPIA jest wydawana przez Warsaw Voice S.A., wydawcę miesięcznika The Warsaw Voice.

 

Rada Naukowa TERAPII:

Przewodniczący:
Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska


Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik, Warszawa
Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna, Łódź
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa, Rabka Zdrój
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Warszawa
Prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko, Białystok
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak, Łódź
Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, Warszawa
 

Redaktorzy tematyczni TERAPII - spełniają równocześnie rolę recenzentów pierwszego etapu polegającą na doborze autorów ("by invitation") oraz selekcję i ocenę otrzymanych prac. 

Lista Recenzentów w roku 2014

Dr hab. n. med. Łukasz Błażowski (alergologia)
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan (pneumonologia)
Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski (medycyna bólu)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (nadciśnienie tętnicze)
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz (laryngologia)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (diabetologia)
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus (pediatria)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna (alergologia)
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa (alergologia)
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (medycyna rodzinna)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (nefrologia)
Prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek (pneumonologia)
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski (kardiologia)
Prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski (gastroenterologia)
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak (alergologia, medycyna rodzinna)
Dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz (laryngologia)

 

Lista Recenzentów w roku 2015

Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan (pneumonologia)
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż (kardiologia)
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel (diabetologia)
Prof. dr hab. n. med. Marek Kulus (pediatria)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna (alergologia)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz (nadciśnienie tętnicze)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski (hepatologia)
Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (medycyna rodzinna)
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak (alergologia, medycyna rodzinna)
Dr hab. n. med., prof. nadzw. Wioletta Pietruszewska (laryngologia)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska (gastroenterologia)


Wytyczne publikowania prac w miesięczniku TERAPIA:

 

1. Autorzy


Redakcja nie przyjmuje prac niezamówionych

Autorzy są odpowiedzialni za treść artykułów

Autorzy są obowiązani do przestrzegania prawa autorskiego i zasad etyki

Autorzy są zobowiązani do poinformowaniu redakcji w przypadku wystąpienia sprzeczności interesów.

Prace podlegają recenzji. 

W ramach dbałości o naukową prawdę oraz przestrzeganie dobrych obyczajów w działalności naukowej każda praca publikowana w TERAPII musi odpowiadać wymogom Deklaracji Helsińskiej. Organizacja pracy wydawniczej polega na wyborze Redaktora naukowego numeru. Redaktorem numeru jest zwykle Kierownik Instytutu, Kliniki lub Zakładu.  Spełnia on rolę selekcjonera autorów (również z własnej kliniki) i recenzenta nadesłanych prac. Selekcja autorów i prac odbywa się na najwyższym naukowym szczeblu w danej dziedzinie i specjalności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Redaktor Naczelny korzysta z  opinii odpowiedniego Członka Rady Naukowej czasopisma spełniającego rolę kolejnego recenzenta. Członkowie  Rady Naukowej pełnią swą funkcję honorowo. Możliwość konfliktu interesów jest więc w tym aspekcie wykluczona.

Do nadsyłanych prac prosimy dołączyć oświadczenie, że nie były one nigdzie publikowane, oraz deklarację konfliktu interesów.

Do pracy prosimy dołączyć zgodę kierownika zakładu (instytucji), w której jest zatrudniony autor na publikację pracy w TERAPII.

Prosimy również, w przypadku pracy zbiorowej (zgodnie z zaleceniami MNiSW o przeciwdziałaniu zjawisku „ghoswriting” i „guest authorship), o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Zjawiska „ghoswriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie stwierdzone przypadki takich działań będą przez redakcję upubliczniane przez powiadomienie odpowiednich instytucji (jednostek naukowych zatrudniających autorów, towarzystw naukowych) oraz publikację na łamach pisma.

Autor (autorzy) powinien podać źródła finansowania – projekt badawczy (grant), środki uczelni., o ile praca powstała w oparciu o źródła zewnętrznego  finansowania.

Nadesłany artykuł stanowi własność redakcji w rozumieniu prawa autorskiego i nie może być bez jej zgody wykorzystywany w innych wydawnictwach
 

2. Prace

 • Całkowita objętość jednego artykułu wraz ze streszczeniem, tekstem, piśmiennictwem, rycinami i tabelami nie może przekraczać 15 stron (ok. 25 tys. znaków) .W przypadku otrzymania prac o większej objętości będziemy zmuszeni prosić autorów o dokonanie skrótów.
   
 • Praca winna być napisana w następującym układzie:
  • tytuł pracy w języku polskim i angielskim, pełne imiona, nazwiska i pełne tytuły naukowe autorów, instytucja z której praca pochodzi wraz z pełnym tytułem i nazwiskiem kierownika kliniki oraz adres do korespondencji, tel., fax, e-mail. Prosimy również o podanie adresu autorów, który zostanie umieszczony w numerze TERAPII do korespondencji z Czytelnikami.
  • streszczenie pracy (ok. 250 słów) oraz słowa kluczowe (5-8) w jęz. polskim i angielskim
  • ryciny powinny znajdować się na osobnych stronach, zaopatrzone w tytuł pracy i nazwiska autorów. W miarę możliwości pliki prosimy zapisać w formacie jpg lub tif z zaznaczeniem edytora, w którym zostały wykonane.
  • tekst może być zredagowany w edytorze tekstowym (najlepiej w Word for Windows, w formacie doc, a tabele i ryciny powinny być umieszczone na końcu artykułu lub w osobnych plikach). Prace można przesyłać e- mailem na adres terapia@warsawvoice.pl lub pocztą.
 •  
 • Piśmiennictwo (do 30 pozycji) powinno być wykazane wg kolejności cytowań, a odnośniki w tekście ujęte w nawiasy okrągłe. Każda pozycja poprzedzona kolejnym numerem musi zaczynać się od nowego wiersza; nie należy stosować wcięć i tabulacji. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne ze skrótami stosowanymi w Index Medicus. W opisach należy uwzględnić nazwiska oraz inicjały imion autorów (przy wielu współautorach tylko trzech pierwszych z dopiskiem i wsp.) tytuł artykułu, skrót tytułu czasopisma, rok, nr tomu, nr zeszytu, numery stron (pierwszej i ostatniej). W przypadku książki: nazwiska oraz inicjały imion autorów, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, nr tomu, numery stron (pierwszej i ostatniej).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania błędów nazewnictwa, stylistycznych i innych językowych, a w szczególnych przypadkach dokonania (w porozumieniu z autorem) skrócenia objętości pracy.


Kontakt do redakcji:

Adres do korespondencji:
Warsaw Voice S.A.
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: 22 335 97 43, 22 335 97 44, 335 97 60, 22 335 97 00
fax: 22 335 97 50,
e-mail: terapia@warsawvoice.pl

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
e-mail:  joanna.matuszkiewicz-rowinska@wum.edu.plDyrektor ds. publikacji
Elżbieta Drela
tel. 22 335 97 40
tel. kom. 608 448 869
e-mail: elzbieta.drela@warsawvoice.pl
 

Zastępca dyrektora ds. publikacji TERAPIA
Agnieszka Rońda-Bień
tel. kom. 608 448 860
e-mail: agnieszka.bien@warsawvoice.pl
 

Sekretarz redakcji
Anna Bogdańska
tel. 22 335 97 44
e-mail: anna.bogdanska@warsawvoice.pl


Zastępca dyrektora ds. publikacji TERAPIA w gabinecie lekarza rodzinnego
Konrad Korzyb
tel. kom. 501 594 024
e-mail: konrad.korzyb@warsawvoice.pl
 

Współpraca
Barbara Milczarek
tel. kom. 601 560 045
e-mail: barbara.milczarek@warsawvoice.pl

 


Kolportaż i prenumerata


Anna Mazurek 
tel. 22 335 97 25
e-mail: anna.mazurek@warsawvoice.pl

Copyright © 2001-2017 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem