Terapia on-line - miesięcznik dla lekarzy i farmaceutów

Wytyczne publikowania prac w miesięczniku TERAPIA

1.      Autorzy

 • Redakcja nie przyjmuje prac niezamówionych
 • Autorzy są odpowiedzialni za treść artykułów.
 • Autorzy są obowiązani do przestrzegania prawa autorskiego i zasad etyki.
 • Autorzy są zobowiązani do poinformowaniu redakcji w przypadku wystąpienia sprzeczności interesów.
 • Prace podlegają recenzji.
 • Do nadsyłanych prac prosimy dołączyć oświadczenie, że nie były one nigdzie publikowane.
 • Do pracy prosimy dołączyć zgodę kierownika zakładu (instytucji), w której jest zatrudniony autor na publikację pracy w TERAPII.
 • Prosimy również, w przypadku pracy zbiorowej (zgodnie z zaleceniami MNiSW o przeciwdziałaniu zjawisku „ghoswriting” i „guest authorship), o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Zjawiska „ghoswriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie stwierdzone przypadki takich działań będą przez redakcję upubliczniane przez powiadomienie odpowiednich instytucji (jednostek naukowych zatrudniających autorów, towarzystw naukowych) oraz publikację na łamach pisma.
 • Autor (autorzy) powinni podać źródła finansowania – projekt badawczy (grant), środki uczelni., o ile praca powstała w oparciu o źródła zewnętrznego  finansowania.
 • Nadesłany artykuł stanowi własność redakcji w rozumieniu prawa autorskiego i nie może być bez jej zgody wykorzystywany w innych wydawnictwach
   

2.      Prace

 • Całkowita objętość jednego artykułu wraz ze streszczeniem, tekstem, piśmiennictwem, rycinami i tabelami nie może przekraczać 14 stron (ok. 25 tys. znaków) .W przypadku otrzymania prac o większej objętości będziemy zmuszeni prosić autorów o dokonanie skrótów.
 • Praca winna być napisana w następującym układzie:

  • tytuł pracy w języku polskim i angielskim, pełne imiona, nazwiska i pełne tytuły naukowe autorów, instytucja z której praca pochodzi wraz z pełnym tytułem i nazwiskiem kierownika kliniki oraz adres do korespondencji, tel., fax, e-mail. Prosimy również o podanie adresu autorów, który zostanie umieszczony w numerze TERAPII do korespondencji z Czytelnikami.
  • streszczenie pracy(ok. 250 słów) oraz słowa kluczowe (5-8) w jęz. polskim i angielskim
  • rycinypowinny znajdować się na osobnych stronach, zaopatrzone w tytuł pracy i nazwiska autorów. W miarę możliwości pliki prosimy zapisać w formacie jpg lub tif z zaznaczeniem edytora, w którym zostały wykonane.
  • tekstmoże być zredagowany w edytorze tekstowym (najlepiej w Word for Windows, w formacie doc, a tabele i ryciny powinny być umieszczone na końcu artykułu lub w osobnych plikach). Prace można przesyłać e- mailem na adres  terapia@warsawvoice.pllub pocztą.
 • Piśmiennictwo ( do 30 pozycji) powinno być wykazane wg kolejności cytowań, a odnośniki w tekście ujęte w nawiasy okrągłe. Każda pozycja poprzedzona kolejnym numerem musi zaczynać się od nowego wiersza; nie należy stosować wcięć i tabulacji. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne ze skrótami stosowanymi w Index Medicus. W opisach należy uwzględnić nazwiska oraz inicjały imion autorów (przy wielu współautorach tylko trzech pierwszych z dopiskiem i wsp.) tytuł artykułu, skrót tytułu czasopisma, rok, nr tomu, nr zeszytu, numery stron (pierwszej i ostatniej). W przypadku książki: nazwiska oraz inicjały imion autorów, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, nr tomu, numery stron (pierwszej i ostatniej).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania błędów nazewnictwa, stylistycznych i innych językowych, a w szczególnych przypadkach dokonania (w porozumieniu z autorem) skrócenia objętości pracy.

 

Miesięcznik TERAPIA publikuje artykuły poglądowe i oryginalne prace kliniczne ze wszystkich działów medycyny, a także nowości medyczne i farmaceutyczne.

Wartość IC za 2017 rok wynosi 50.96, a wg wykazu czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2014 r. za publikację w TERAPII autor otrzymuje 5 p. naukowych (Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukowa, część B wykazu, poz. 1935) i 10 p. edukacyjnych.


Kontakt do redakcji:

Adres do korespondencji:
Terapia Media Sp. z o.o.
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: 22 335 97 43, 22 335 97 44, 335 97 60, 22 335 97 00
fax: 22 335 97 50,
e-mail: terapia@warsawvoice.pl

Copyright © 2001-2019 WarsawVoice S.A. All rights reserved.  Design by: esculap.com  |  Kontakt z Webmasterem