Esculap.com - Największy w Polsce portal lekarzy dla lekarzy

Gdzie jestem: strona główna / rejestracja / rejestracja krok 1 z 3

Rejestracja w portalu: krok 1 z 3

Regulamin użytkowania portalu esculap.pl


Rzeczy najważniejsze

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego portalu. W każdej sferze życia istnieje konieczność wprowadzania pewnych regulacji oraz zdefiniowania praw i obowiązków ludzi i instytucji, którzy w jakiś sposób mają ze sobą do czynienia. Najczęściej, najlepszym językiem służącym do stworzenia tego typu kodyfikacji jest język prawniczy. Wiemy, że większość ludzi niezbyt lubi tego typu język, szczególnie, jeżeli dokument w nim napisany jest stosunkowo długi. Dlatego postanowiliśmy - krótko - napisać to, co naszym zdaniem jest najważniejsze:

KAŻDY UŻYTKOWNIK NASZEGO PORTALU JEST NASZYM GOŚCIEM. CHCEMY I BĘDZIEMY ROBIĆ WSZYSTKO, ABY PO REJESTRACJI W PORTALU ESCULAP.PL JAK NAJSZYBCIEJ POCZUŁ SIĘ DOMOWNIKIEM. PRAKTYCZNIE POZOSTAŁE ZASADY SĄ KONSEKWENCJĄ POWYŻSZEJ DEKLARACJI.

Dostęp do materiałów i usług w portalu

Prawo do korzystania z portalu Esculap.pl mają wyłącznie osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia, tj. lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw, firm medycznych i farmaceutycznych (w przypadku wątpliwości w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją portalu). Powyższe ograniczenie i konieczność rejestracji w portalu (dostęp do wszystkich materiałów i usług w portalu Esculap.pl jest bezpłatny; wymagana jest jedynie jednorazowa rejestracja i wybranie własnego loginu oraz hasła dostępowego) wynika wyłącznie z wymogów polskiego prawa, a dokładniej art. 57 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181, Nr 152, poz. 1265 z późn. zmianami) - na łamach portalu publikowane są bowiem materiały zawierające m.in. informacje o produktach leczniczych, wydawanych wyłącznie na podstawie recepty.

Ochrona danych osobowych użytkowników portalu

Baza danych użytkowników portalu Esculap.pl prowadzona jest zgodnie z wszelkimi wymogami polskiego prawa, a zwłaszcza Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pragniemy potwierdzić, iż od początku naszej działalności w 2000 roku, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w tym zakresie wszystkim naszym użytkownikom. Aby korzyść była jednak obopólna, zastrzegamy sobie - w szczególnych, rzadkich sytuacjach - prawo do wykorzystania danych kontaktowych użytkowników portalu do własnych celów marketingowych, tj. np. wysyłania informacji o nowych produktach medycznych i farmaceutycznych (to dzięki takim akcjom możemy Państwu zapewnić bezpłatny dostęp do wszystkich treści i usług w portalu oraz zagwarantować wysoki poziom merytoryczny materiałów o charakterze niekomercyjnym, jak np. pełnych tekstów artykułów naukowych). Jednocześnie każdemu z Państwa przysługuje prawo do wyrażenia życzenia zaprzestania wykorzystania swoich danych w powyższy sposób i wola ta zostanie przez nas w pełni uszanowana.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że redakcja portalu Esculap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów komercyjnych, zlecanych przez inne podmioty i udostępnianych w wybranych miejscach na łamach naszego portalu oraz wysyłanych w biuletynach elektronicznych.

Regulamin szczegółowy

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy Esculap.pl udostępniany jest bezpłatnie medycznym profesjonalistom w sieci Internet pod adresem www.esculap.pl przez firmę Cegedim Group Poland sp. z o.o. z siedzibą: 02-305 Warszawa; Al. Jerozolimskie 136. Pod pojęciem profesjonalisty medycznego rozumiane są następujące grupy zawodowe: lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw i firm medycznych oraz farmaceutycznych. Cegedim Group Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do udostępnienia Portalu wybranym instytucjom i osobom nie należącym do ww. grup zawodowych.
 2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z portalu Esculap.pl.
 3. Celem portalu Esculap.pl jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego i aktualnego źródła fachowej wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.
 4. Użytkownikami portalu Esculap.pl są osoby wymienione w pkt. 1, które dokonają prawidłowej rejestracji w portalu Esculap.pl zgodnie z procedurą rejestracyjną użytkownika.
 5. Naczelną zasadą portalu Esculap.pl jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.
 6. Zasadą portalu Esculap.pl, zgodnie ze standardami etycznymi, uznanymi w środowisku medycznym i promowanymi przez Fundację HealthOnNet jest oddzielenie od innych informacji oraz odpowiednie oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym.

§ 2
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikiem zasobów i usług portalu Esculap.pl może zostać osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracji dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 3. Portal Esculap.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z użytkownikiem.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Esculap.pl w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) użytkownikom portalu przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każdy użytkownik może tego dokonać, wysyłając swój sprzeciw listownie (listem tradycyjnym, faxem lub pocztą elektroniczną) na adres firmy Cegedim Group Poland sp. z o.o.
 6. Portal Esculap.pl zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.
 7. Osoba rejestrująca się w portalu Esculap.pl i spełniająca poniższe wymogi rejestracyjne: pełne dane osobowe, dane miejsca pracy, specjalizacja, Numer Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ), przesłany formularz rejestracyjny wraz z aktualną pieczątką lekarską - otrzymuje prawo do posiadania i użytkowania jednego konta poczty elektronicznej w domenie esculap.pl.
 8. Rejestracja i uzyskanie dostępu do materiałów i usług w portalu Esculap.pl są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika faktu otrzymywania wysyłanych przez redakcję portalu Esculap.pl aktualności oraz informacji o nowościach, w tym także informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 9. W przypadku braku zgody użytkownika na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji i materiałów, o których mowa w pkt. 8,  portal Esculap.pl zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu użytkownika do informacji i usług w portalu.

§ 3
PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Portal Esculap.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) każdy użytkownik portalu Esculap.pl ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,  a także całkowitego usunięcia z bazy danych portalu.
 3. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa.
 4. Konta poczty elektronicznej użytkowników mogą być wykorzystywane przez portal Esculap.pl do celów informacyjno-edukacyjnych (wysyłka specjalistycznych biuletynów medycznych) oraz marketingowych (wysyłka informacji o charakterze promocyjnym).

§ 4
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych przez portal Esculap.pl usług i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (NETykiety). W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:

  1. nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
  2. nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie portalu Esculap.pl (na przykład: podejmowania prób odczytania haseł i danych osobowych innych użytkowników, przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie portalu Esculap.pl, takich jak wirusy komputerowe, itp.);
  3. poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach portalu Esculap.pl tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych, itd.), co do których użytkownik nie posiada praw autorskich;
  4. nie zamieszczania reklamy o charakterze negatywnym itp;
  5. nie zamieszczania elementów, które służyłyby promocji innych stron, witryn lub portali Internetowych (dotyczy to np. banerów i odnośników (linków), itp.) bez uprzedniej zgody redakcji Esculap.pl.

§ 5
PRAWA PORTALU ESCULAP.PL

Portal Esculap.pl zastrzega sobie prawo do:

 1. Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany sposobu działania portalu oraz udostępnianych funkcjonalności bez podania przyczyny, ale (jeżeli jest to możliwe) po uprzednim ogłoszeniu tego faktu na stronach portalu oraz w rozsyłanych biuletynach elektronicznych.
 2. Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do portalu Esculap.pl użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu lub działań nie ujętych w Regulaminie, lecz naruszających ducha Regulaminu.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny.
 5. Usuwania z prowadzonych na portalu kont poczty elektronicznej wiadomości, które nie zostały odebrane przez użytkownika przez okres co najmniej 60 dni.
 6. Usunięcia z listy użytkowników portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług Esculap.pl w przypadku, gdy konto dostępowe do portalu nie jest wykorzystywane przez okres minimum 6 miesięcy lub jest używane niezgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.

§ 7
PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Portal Esculap.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji portalu Esculap.pl, a zamieszczanych przez użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu, miejscach portalu (na przykład na prywatnych stronach WWW użytkowników).
 2. formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach portalu Esculap.pl, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 3. formę i sposób korzystania przez użytkownika z oferowanej przez portal Esculap.pl poczty elektronicznej.
 4. jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez użytkownika (na przykład: łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez użytkownika, czas potrzebny na kopiowanie informacji z portalu Esculap.pl, niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego użytkownika, itp.).
 5. konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych użytkowników portalu Esculap.pl, itp.
 6. brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie portalu Esculap.pl, związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności portal Esculap.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które obsługują od strony technicznej portal Esculap.pl (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.).
 7. konsekwencje dostępu do portalu Esculap.pl przez osoby, którym użytkownicy umożliwili korzystanie z portalu Esculap.pl (na przykład poprzez podanie hasła).

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

 1. "Esculap.pl" jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem będącym własnością Cegedim Group Poland sp. z o.o.. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej Cegedim Group Poland sp. z o.o.. Zabronione jest kopiowanie, przesyłanie zasobów portalu Esculap.pl bez zgody pisemnej Cegedim Group Poland sp. z o.o., chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Zabronione jest udostępnianie w innych miejscach sieci Internet oraz rozpowszechnianie za pomocą innych nośników informacji (papierowych, elektronicznych, audiowizualnych i in.) materiałów publikowanych na łamach portalu Esculap.pl bez uprzedniej, pisemnej zgody redakcji portalu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje użytkownika od czasu wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie internetowej: www.esculap.pl/main/head.html?head=regulamin  i wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania ich w powyższym miejscu.

Wszelkie wątpliwości, uwagi i pytania prosimy kierować na adres: info@esculap.pl.

Prosimy o odpowiedź: "Skąd znasz portal esculap.pl?"
2000-2010 © Copyright Cegedim Group Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie Esculap.com
HONcodePodpisujemy się pod zasadami
HONcode.