Informacje dla autorów

 • Redakcja nie przyjmuje prac niezamówionych.
 • Autorzy są odpowiedzialni za treść artykułów.
 • Autorzy są obowiązani do przestrzegania prawa autorskiego i zasad etyki.
 • Autorzy są zobowiązani do poinformowaniu redakcji w przypadku wystąpienia sprzeczności interesów.
 • Prace podlegają recenzji.
 • Do nadsyłanych prac prosimy dołączyć oświadczenie, że nie były one nigdzie publikowane.
 • Do pracy prosimy dołączyć zgodę kierownika zakładu (instytucji), w której jest zatrudniony autor na publikację pracy w TERAPII.
 • Nadesłany, przyjęty do druku artykuł stanowi własność redakcji w rozumieniu prawa autorskiego i nie może być bez jej zgody wykorzystywany w  nnych wydawnictwach.
 • Całkowita objętość jednego artykułu wraz ze streszczeniem, tekstem, piśmiennictwem, rycinami i tabelami nie może przekraczać 14 stron (ok. 25 tys. znaków) .W przypadku otrzymania prac o większej objętości będziemy zmuszeni prosić autorów o dokonanie skrótów.
  Praca winna być napisana w następującym układzie:
  • tytuł pracy w języku polskim i angielskim, pełne imiona, nazwiska i pełne tytuły naukowe autorów, instytucja z której praca pochodzi wraz z pełnym tytułem i nazwiskiem kierownika kliniki oraz adres do korespondencji, tel., faks, e-mail. Prosimy również o podanie adresu autorów, który zostanie umieszczony w numerze TERAPII do korespondencji z Czytelnikami,
  • streszczenie pracy (ok. 250 słów) oraz słowa kluczowe (5-8) w jęz. polskim i angielskim,
  • ryciny powinny znajdować się na osobnych stronach, zaopatrzone w tytuł pracy i nazwiska autorów. W miarę możliwości pliki prosimy zapisać w formacie jpg lub tif z zaznaczeniem edytora, w którym zostały wykonane,
  • tekst może być zredagowany w edytorze tekstowym (najlepiej w Word, w formacie docx), a tabele i ryciny powinny być umieszczone na końcu artykułu lub w osobnych plikach. Prace można przesyłać e-mailem na adres terapia@terapia.com.pl
 • Piśmiennictwo (do 30 pozycji) powinno być wykazane wg kolejności cytowań, a odnośniki w tekście ujęte w nawiasy okrągłe. Każda pozycja poprzedzona kolejnym numerem musi zaczynać się od nowego wiersza; nie należy stosować wcięć i tabulacji. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne ze skrótami stosowanymi w Index Medicus. W opisach należy uwzględnić nazwiska oraz inicjały imion autorów (przy wielu współautorach tylko trzech pierwszych z dopiskiem i wsp.), tytuł artykułu, tytuł lub skrót tytułu czasopisma, rok, nr tomu, nr zeszytu, numery stron (pierwszej i ostatniej). W przypadku książki: nazwiska oraz inicjały imion autorów, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, nr tomu, numery stron (pierwszej i ostatniej).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów nazewnictwa, stylistycznych i innych językowych, a w szczególnych przypadkach – do skrócenia (w porozumieniu z autorem) objętości pracy.

Recenzowanie prac

Proces recenzowania prac jest unikalny i odpowiada standardom wydań monograficznych przy zachowaniu rzetelności w ocenie merytorycznej. Każdy numer miesięcznika poświęcony jest innej dziedzinie medycyny o wysokospecjalistycznej tematyce (np. alergologia, diabetologia, gastroenterologia, hipertensjologia, kardiologia, pneumonologia, nefrologia) lub tematom z zakresu medycyny rodzinnej. Redaktorem naukowym każdego wydania jest lekarz o znacznym dorobku naukowym i ustalonej wysokiej pozycji zawodowej, często Kierownik Instytutu, Kliniki lub Zakładu. Spełnia on rolę selekcjonera autorów (również z własnej kliniki) i pierwszego recenzenta nadesłanych prac. W drugim etapie nadesłane prace są oceniane przez zewnętrznego recenzenta. Recenzja jest podwójnie zaślepiona - recenzent nie zna nazwiska autora, a autor - nazwiska recenzenta. Jeśli recenzent przedstawi uwagi do tekstu, autor musi się do nich ustosunkować i dokonać ewentualnych poprawek lub uzupełnień. Po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenta praca jest przyjmowana do publikacji.

Zasady etyki

 • Miesięcznik TERAPIA stosuje zasady etyki wydawniczej oparte na zaleceniach Światowego Stowarzyszenia Wydawców Medycznych (World Association of Medical Editors), które w całości można znaleźć na stronie www.wame.org/policies
 • Redakcja dokłada wszelkich starań, aby publikowane prace spełniały najwyższe standardy prac naukowych, czemu służy dokładny, obiektywny i sprawiedliwy proces recenzyjny.
 • Autorzy mają obowiązek nadesłać pracę wykonaną osobiście, niebędącą plagiatem lub autoplagiatem.
 • W momencie przekazania praca nie może być zgłoszona do innego wydawnictwa.
 • Jako autorzy pracy muszą być wskazane wszystkie osoby, które miały wkład w jej powstanie, aby uniknąć zjawiska tzw. ghostwritting. Jako autor pracy nie może być wskazana osoba, która nie miała wkładu w jej powstanie (guest authorship).
 • Wkład poszczególnych autorów musi być precyzyjnie określony.
 • Jeśli do pracy są dołączone elementy graficzne, autor jest zobowiązany do podania ich źródła oraz statusu prawnego.
 • Autor ma obowiązek wskazać wszystkie zewnętrzne źródła finansowania pracy (w tym granty od instytucji i firm prywatnych).
 • Autorzy i recenzenci mają obowiązek niezwłocznego poinformowania wydawnictwa o wystąpieniu konfliktu interesów.
 • Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redaktor naukowy danego wydania, biorąc pod uwagę recenzję pracy, profil czasopisma oraz użyteczność pracy dla czytelników.
 • Wydawnictwo zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnego procesu redakcyjnego, dotrzymania standardów edytorskich oraz stosowania się do zasad języka polskiego. W kwestiach językowych rozstrzygające jest stanowisko Rady Języka Polskiego.
 • Wydawnictwo ma obowiązek przedstawienia złamanego tekstu do autoryzacji. Wydawnictwo nie publikuje prac, które nie zostały zautoryzowane.
 • Wydawnictwo zapewnia autorom i wszystkim osobom biorącym udział w procesie wydawniczym poufność informacji i bezpieczeństwo przetwarzania danych.