Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego miesięcznika „Terapia”
www.terapia.com.pl

1.    Wstęp

2.    Postanowienia ogólne

3.    Rejestracja, tworzenie konta i uzyskiwanie dostępu do Systemu

4.    Bezpieczeństwo loginu (identyfikatora) i hasła

5.    Aktualizacja danych rejestracyjnych

6.    Weryfikacja danych Użytkownika. Utrata prawa dostępu do Systemu

7.    Serwis internetowy www.terapia.com.pl i inne strony Usługodawcy

8.    Zgłaszanie reklamacji

9.    Rezygnacja z usług

10.    Własność intelektualna

11.    Obowiązki Usługodawcy

12.    Obowiązki Użytkowników Systemu

13.    Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Systemu

14.    Zakres przetwarzanych danych osobowych

15.    Sposób przetwarzania danych osobowych

16.    Okres przetwarzania

17.    Cel i podstawa prawna przetwarzania

18.    Uprawnienia Użytkownika

19.    Sprzeciw

20.    Skarga

21.    Rezygnacja z korzystania z serwisu www.terapia.com.pl

22.    Kontakt

23.    Świadczenie usług drogą elektroniczną

24.    Pliki cookies. Adresy IP

25.    Treści publikowane przez podmioty trzecie, w tym Partnerów i Klientów

26.    Odpowiedzialność Usługodawcy

27.    Siła wyższa

28.    Zmiany Regulaminu

29.    Obowiązujące prawo i sąd właściwy

30.    Akceptacja Regulaminu

 

1.     Wstęp

www.terapia.com.pl to serwis internetowy należący do firmy Terapia Media sp. z o.o., wydawcy miesięcznika „Terapia”, mającej siedzibę w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 29/22, zwanej dalej „Usługodawcą”. Serwis www.terapia.com.pl i inne należące do Usługodawcy strony internetowe stanowią system (zwany dalej Systemem).

System adresowany jest do osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia (lekarzy, farmaceutów, dentystów, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd. (zwanych dalej „Użytkownikami”), które pragną uzyskać bezpieczny i komfortowy dostęp do materiałów i usług w Internecie oferowanych przez Usługodawcę oraz podmioty trzecie, w tym Partnerów i Klientów współpracujących z Usługodawcą.

W ramach Systemu Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej od Usługodawcy oraz współpracujących z nim podmiotów trzecich, w tym Partnerów i Klientów, wiadomości dotyczące najnowszych wydarzeń z dziedziny ochrony zdrowia, informacje o publikowanych na łamach miesięcznika „Terapia” artykułach, wytycznych dla lekarzy, nowych terapiach, konferencjach i szkoleniach, a także inne informacje o charakterze komercyjnym (np. nowych lekach).

Konieczność podania przez Użytkownika w trakcie pierwszej wizyty w serwisie (rejestracja) danych identyfikujących wynika z wymogów polskiego prawa. Identyfikacja Użytkownika, w szczególności w zakresie weryfikacji jego zawodu, jest niezbędna z uwagi na fakt, iż szereg informacji medycznych publikowanych na łamach serwisu nie powinno być przekazywanych osobom innym niż profesjonaliści medyczni.

2.     Postanowienia ogólne

Celem niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników, a także zasad, na jakich Użytkownik tj. osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawodowo związana z ochroną zdrowia (jak lekarz, dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, ratownik medyczny, itd.), która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji Konta, może uzyskiwać dostęp do Systemu.

Użytkownik i Usługodawca określani będą łącznie w treści Regulaminu, jako Strony.

W wyniku rejestracji on-line w Systemie lub dokonania pisemnego zgłoszenia przez Użytkownika (rejestracja) na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i na podstawie oświadczeń Użytkownika i Usługodawcy zawartych w ich treści, Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do interesujących go materiałów i informacji, pochodzących od Usługodawcy oraz od podmiotów trzecich, w tym współpracujących z Usługodawcą Partnerów i Klientów, zaś Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, a także korzystać z Systemu w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem, nie zakłócając jego funkcjonowania.

Korzystanie z Systemu jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych usług, dostępnych za pośrednictwem Systemu może być odpłatne, jednak w przypadku takiej usługi Użytkownik zostanie każdorazowo, przed skorzystaniem z niej, wyraźnie poinformowany o zasadach i wysokości odpłatności.

Usługodawca nie weryfikuje i nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane przez podmioty trzecie, w tym Partnerów i Klientów, którzy z nim współpracują. 

3.     Rejestracja, tworzenie konta i uzyskiwanie dostępu do Systemu

Konto oznacza konto prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę w systemie informatycznym, zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu nadanym przez Użytkownika, będące częścią zbioru zasobów, a dane z nim powiązane stanowią dane osobowe, zgromadzone w zbiorze danych osobowych wskazanym poniżej, w ramach którego gromadzone są dane o Użytkowniku, jego dane osobowe oraz informacje o jego działaniach w ramach Systemu (wszystko zwane dalej „Kontem”).

Konto stanowi usługę dostępu dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do serwisu www.terapia.com.pl oraz zawiera ustawienia Użytkownika związane z działaniem ww. serwisu oraz innych usług wymagających zalogowania. Jednocześnie dane konta stanowią część zbioru danych.

Użytkownik nie może posiadać więcej kont niż jedno.

Tworzenie i rejestrowanie Konta umożliwiającego dostęp do Systemu przebiega następująco:

- Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Systemie. Użytkownik jest przy tym zobowiązany do podania żądanych informacji obowiązkowych oraz do zadbania o ich prawdziwość, rzetelność i kompletność.

- Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych.

albo

- Użytkownik wypełnia, podając odpowiednie dane, formularz zgłoszeniowy np. w trakcie konferencji naukowej; wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, a Usługodawca niezwłocznie aktywuje konto dostępowe Użytkownika oraz przesyła mu na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej informacje niezbędne do pierwszego logowania (jednorazowe: login i hasło), a także odnośnik (link) do niniejszego Regulaminu, którego akceptacja jest niezbędna do korzystania ze wszystkich informacji, materiałów i usług udostępnianych na łamach serwisu www.terapia.com.pl

- Podczas pierwszego logowania Użytkownik zmienia login i hasło oraz ewentualnie uzupełnia brakujące dane.

Od tego momentu Użytkownik uzyskuje dostęp do Systemu i może korzystać z niego zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Użytkownik nie może korzystać z Systemu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu.

4.     Bezpieczeństwo loginu (identyfikatora) i hasła

Login (identyfikator) i hasło każdego Użytkownika są informacjami osobistymi i poufnymi, w związku z czym niedozwolone jest korzystanie z nich przez inne osoby poza Użytkownikiem, któremu zostały przyznane. Każdy Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za swój login i hasło, dlatego ma obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo i poufność. W przypadku zagubienia lub kradzieży loginu i(lub) hasła Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę.

5.     Aktualizacja danych rejestracyjnych

Użytkownik posiadający Konto w Systemie zobowiązany jest niezwłocznie informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych podanych w procesie rejestracji, w szczególności dotyczących profilu zawodowego, mogącego wpływać na status Użytkownika.

6.     Weryfikacja danych Użytkownika. Utrata prawa dostępu do Systemu

Od momentu wprowadzenia danych w procesie rejestracji, przez cały okres korzystania z Systemu, Usługodawca uprawniony jest sprawdzać i weryfikować dane podane przez Użytkownika oraz posiadanie przez Użytkownika statusu zawodowego (związek z ochroną zdrowia) oraz spełnianie innych warunków niezbędnych do uzyskania i posiadania Konta w Systemie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta lub dezaktywowania loginu i hasła w przypadku:

- udzielenia przez Użytkownika nierzetelnych, fałszywych bądź mylących informacji podczas procesu rejestracji;

- niedopełnienia przez Użytkownika obowiązku aktualizacji danych w związku z ich zmianą, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia danej zmiany;

- utraty przez Użytkownika statusu osoby związanej z ochroną zdrowia;

- udostępnienia identyfikatora i (lub) hasła osobie trzeciej bądź zezwolenia osobie trzeciej na uzyskanie dostępu do Systemu przy użyciu aktualnej w danym momencie sesji internetowej innego Użytkownika;

- korzystania przez Użytkownika z Systemu w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem;

- niekorzystania przez Użytkownika z Systemu przez okres co najmniej 12 miesięcy; w takiej sytuacji Usługodawca będzie starał się wcześniej skontaktować przynajmniej dwukrotnie z danym Użytkownikiem drogą e-mailową bądź telefoniczną;

- w razie stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Systemu jest zagrożone. 

7.     Serwis internetowy www.terapia.com.pl i inne strony Usługodawcy

Użytkownik posiadający Konto jest uprawniony do korzystania z serwisu www.terapia.com.pl oraz innych stron i serwisów internetowych oferowanych przez Usługodawcę.

Dostęp do serwisów internetowych Usługodawcy odbywać się będzie po zalogowaniu Użytkownika na stronie Usługodawcy.  

8.     Zgłaszanie reklamacji

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Usługodawcę. Reklamację należy złożyć pisemnie albo w formie elektronicznej.

Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni licząc od podania wszystkich istotnych danych reklamacji. Usługodawca ma prawo żądać uzupełnienia reklamacji, poprzez podanie innych istotnych dla jej wyjaśnienia informacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta lub inny podany w reklamacji adres.

9.     Rezygnacja z usług

Użytkownik może w każdym, wybranym przez siebie czasie, zrezygnować z korzystania z Systemu.

W tym celu Użytkownik przesyła oświadczenie o rezygnacji na adres terapia@terapia.com.pl. Rezygnacja jest skuteczna w momencie potwierdzenia danych.

10.  Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych w Systemie przysługują Usługodawcy lub innym, wskazanym przez Usługodawcę podmiotom. Treści zawarte w Systemie zostają udostępnione Użytkownikom wyłącznie do ich indywidualnego użytku.

Ograniczenia korzystania z treści zawartych w Systemie nie dotyczą tych treści, które nie podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących własności intelektualnej, np. prostych informacji prasowych, a także treści wykorzystywanych w ramach ustawowego dozwolonego użytku.

Jeżeli Użytkownik chciałby wykorzystać jakiekolwiek treści zawarte w Systemie do celów wykraczających poza powyższy zakres, może zwrócić się do Usługodawcy w celu zawarcia odpowiedniego porozumienia z nim lub podmiotem trzecim, w tym Partnerem / Klientem Usługodawcy. 

11.  Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w związku ze świadczeniem usług oraz funkcjonowaniem Systemu określonym w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca dołoży starań dla ochrony swojego Systemu przed niepowołanym dostępem i innymi zagrożeniami.

Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby System funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Systemu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, awarii, uszkodzenia, naprawienia błędów bądź dokonania prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany odrębnie informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Systemu, jednakże będzie dokładał wszelkich starań, aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Systemu.

Usługodawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.  Obowiązki Użytkowników Systemu

Poprzez rejestrację w Systemie Użytkownik zobowiązuje się do:

·      Przestrzegania obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego, a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, a także poszanowania zasad współżycia społecznego, etykiety sieciowej oraz szacunku dla praw i dóbr osobistych innych Użytkowników.

·      Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

·      Korzystania z Systemu i informacji dostępnych w ramach Systemu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

·      Nierozpowszechniania za pośrednictwem Systemu treści o charakterze reklamowym (spamu), pornograficznym, politycznym, a także sprzecznych z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego 

13.  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Systemu

Jak opisano na wstępie do niniejszego Regulaminu, aby umożliwić weryfikację Użytkowników oraz aby zgodnie z celem Systemu był on dostępny wyłącznie dla określonej grupy osób, tj. profesjonalistów medycznych, Użytkownik obowiązany jest podać na etapie rejestracji określone dane identyfikujące. Wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych jest wymagane do korzystania z Systemu.

Funkcjonowanie Systemu polega na świadczeniu usługi dostępu dla Użytkownika do określonych treści i materiałów, którymi może być on zainteresowany i które odpowiadają jego profilowi zawodowemu. Dlatego aby Usługodawca mógł w pełni realizować usługi, jakich oczekuje od niego Użytkownik, Usługodawca musi w tym celu przetwarzać dane osobowe Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Usługodawcę, w związku z czym wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych. Usługodawca zobowiązuje się do stosowana należytych środków w celu zapewnienia ochrony danych osobowych każdego Użytkownika oraz zabezpieczenia ich przed modyfikacją, uszkodzeniem bądź przekazaniem nieupoważnionym osobom trzecim. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). 

14.  Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają dane osobowe podane w procesie rejestracji Użytkownika w serwisie www.terapia.com.pl:

·      dane obowiązkowe: imię, nazwisko, e-mail (login), data rejestracji, typ użytkownika (zawód),

·      dane opcjonalne: adres, numer telefonu kontaktowego, miejsce wykonywania zawodu z adresem, numery telefonów miejsca wykonywania zawodu.

Jeżeli Użytkownik przekaże swoje CV (lub list motywacyjny) na potrzeby procesu rekrutacji dokonywanej za pośrednictwem Systemu (np. celem pozyskania nowych autorów publikacji zamieszczanych w miesięczniku „Terapia” oraz na łamach serwisu www.terapia.com.pl), przetwarzanie dotyczyć będzie także danych podanych w takich dokumentach.

15.  Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym Usługodawcy, który spełnia przewidziane prawem normy bezpieczeństwa. Przetwarzanie następować będzie gównie w sposób zautomatyzowany, ale nie wyłącznie.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujący sposób: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, profilowanie (czyli automatyczna analiza danych osobowych w celu wyłonienia osób do objęcia danym działaniem: ofertą, e-mailingiem, etc.), pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie.

Usługodawca, czyli firma Terapia Media sp. z o.o., nie będzie przekazywać żadnych danych osobowych Użytkowników swojego serwisu www.terapia.com.pl innym podmiotom ani powierzać ich przetwarzania.

16.  Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres do czasu jej wycofania przez Użytkownika. 

17.  Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) aby dostęp do serwisu Usługodawcy był zapewniony dla określonego kręgu zawodowego (na podstawie zgody Użytkownika i uzasadnionego interesu Usługodawcy);

2) weryfikacji zgłoszonych danych w związku z rejestracją, logowaniem się i korzystaniem z serwisu www.terapia.com.pl (na podstawie zgody Użytkownika i uzasadnionego interesu Usługodawcy);

3) weryfikowania, czy Użytkownik spełnia warunki wymagane przez Regulamin serwisu www.terapia.com.pl, a także wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawnych (na podstawie zgody Użytkownika i uzasadnionego interesu Usługodawcy);

4) rejestrowania i monitorowania danych, dotyczących korzystania z serwisu www.terapia.com.pl przez użytkowników, które mogą obejmować analizowanie odwiedzania serwisu www.terapia.com.pl i mierzenie wydajności obsługującego go Systemu oraz generowanie ogólnych raportów (na podstawie zgody Użytkownika i uzasadnionego interesu Usługodawcy);

5) kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Systemu (na podstawie zgody Użytkownika i uzasadnionego interesu Usługodawcy);

6) dostarczania ofert handlowych, usług, produktów i przesyłek o charakterze edukacyjnym oraz materiałów reklamowych, od Usługodawcy bądź podmiotów trzecich, w tym Partnerów i Klientów Usługodawcy (na podstawie zgody Użytkownika);

7) archiwizacji czynności przetwarzania danych (na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy);

8) dokonania lub weryfikacji zapisów księgowych (na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz zgody lub potwierdzonej intencji Użytkownika).

9) weryfikacji danych zawodowych Użytkownika w Naczelnej Izbie Lekarskiej (na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy);

10) procesów rekrutacyjnych (na podstawie zgody Użytkownika);

11) kontaktowania się z Użytkownikiem w celu zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach rynkowych i statystycznych (na podstawie zgody Użytkownika i uzasadnionego interesu Usługodawcy).

18.  Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania (poprawienia, modyfikowania) swoich danych osobowych;

3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

4) żądania usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym).

19.  Sprzeciw

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania. 

20.  Skarga

Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

21.  Rezygnacja z korzystania z serwisu www.terapia.com.pl

Możliwość zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest niezbędna dla Usługodawcy do prowadzenia serwisu www.terapia.com.pl. W konsekwencji, wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych określonych jako obowiązkowe lub wniesienie w tym zakresie sprzeciwu oznacza jednocześnie rezygnację z korzystania z serwisu www.terapia.com.pl i likwidację konta dostępowego do serwisu.

Zmodyfikowanie (poprawienie) przez użytkownika podanych wcześniej danych osobowych w taki sposób, że dane określone jako obowiązkowe staną się niepełne, jest równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. 

22.  Kontakt

Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez e-mail terapia@terapia.com.pl, używając formularza on-line dostępnego w portalu w części "Kontakt", drogą telefoniczną pod numerem +48 22 299 55 60 lub pocztą: Redakcja serwisu www.terapia.com.pl, Terapia Media sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 29/22, 01-102 Warszawa.

Dane administratora ochrony danych osobowych Usługodawcy: Jarosław Kosiaty, e-mail: jaroslaw.kosiaty@terapia.com.pl. W przypadku zmiany inspektora informacja o zmianie zostanie udostępniona na stronie serwisu www.terapia.com.pl. 

23.  Świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom e-maili. E-maile mogą dotyczyć serwisu i jego funkcjonalności, a także innych informacji związanych z korzystaniem z serwisu, np. najnowszych materiałów i doniesień, komentarzy, życzeń, newsletterów. 

Każda osoba rejestrująca się w serwisie www.terapia.com.pl wyraża zgodę na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej od Usługodawcy wiadomości o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, promocyjnym i handlowym, w tym na otrzymywanie cyklicznego newslettera „Aktualności Terapii”. 

24.  Pliki cookies. Adresy IP

Przy udostępnianiu Systemu, Usługodawca korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tymczasowe, które umożliwiają serwerom Usługodawcy gromadzenie informacji z przeglądarki internetowej Użytkownika podczas każdej jego wizyty w Systemie (przechowywane są na dysku twardym komputera Użytkownika). Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania Systemu, a wyłączenie ich obsługi w przeglądarce Użytkownika utrudnia dostęp do panelu zarządzania Usługodawcy oraz wpływa na udostępnianie Systemu Użytkownikowi.

Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie z serwisem).

25.  Treści publikowane przez podmioty trzecie, w tym Partnerów i Klientów

Usługodawca nie weryfikuje treści i materiałów udostępnianych na łamach serwisu www.terapia.com.pl przez podmioty trzecie, w tym współpracujących z Usługodawcą Partnerów i Klientów.

Usługodawca nie ma wpływu na serwisy internetowe będące własnością tych podmiotów, których odnośniki (linki) udostępniane są na stronach www.terapia.com.pl (w szczególności na ich treść i zawartość). W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść lub usługi udostępniane w jakimkolwiek innym, zewnętrznym serwisie internetowym podmiotu trzeciego, a także za działania i decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie tych treści lub usług. Usługodawca zaleca, aby Użytkownik przy korzystaniu z serwisów tych podmiotów zapoznawał się z regulaminami, politykami czy zasadami opracowanymi przez te podmioty.

Wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez podmiot trzeci, w tym Partnera lub Klienta Usługodawcy, Użytkownik w oparciu o art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podawanych w takim formularzu. Podmiot trzeci, w tym Partner lub Klient Usługodawcy, to podmiot publikujący i udostępniający materiały, których otrzymywaniem zainteresowany jest Użytkownik. Podmiot trzeci, w tym Partner lub Klient Usługodawcy, przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach określonych we własnym regulaminie.

Zgoda Użytkownika, o której mowa powyżej, umożliwia Usługodawcy świadczenie Użytkownikowi usług polegających na przekazywaniu Użytkownikowi informacji i materiałów pochodzących od podmiotów trzecich, w tym Partnerów i Klientów Usługodawcy. 

Zgoda Użytkownika w powyższym obszarze jest dobrowolnym i świadomym wyrażeniem woli Użytkownika. 

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez dany podmiot trzeci, w tym Partnera lub Klienta Usługodawcy; wiąże się to z rezygnacją z dostępu do usług i treści zapewnianych przez taki podmiot.

26.  Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca w ramach Systemu nie ma wpływu na serwisy i strony internetowe podmiotów trzecich, w tym Partnerów i Klientów i w tym zakresie nie może ponosić jakiejkolwiek za nie odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nieprzestrzeganie regulaminów korzystania z serwisów podmiotów trzecich, w tym Partnerów i Klientów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień tych regulaminów.

Odpowiedzialność Usługodawcy związana jest jedynie z funkcjonowaniem Systemu. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za następujące szkody:

- mające związek z przydatnością, jakością, własnością Systemu, a także z jego przydatnością handlową i przydatnością do określonego celu;

- wynikających ze wszelkich działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych w żaden sposób z Usługodawcą w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu;

- związanych z dostępnością, działaniem, przerwami w działaniu Systemu lub jego awariami bądź z zaprzestaniem obsługi lub udostępniania Systemu, jeżeli nie miał na to wpływu Usługodawca lub osoby działające na rzecz Usługodawcy;

- wynikających z kierowania się wszelkimi faktami, opiniami, pomysłami, instrukcjami, metodami lub procedurami zwartymi w Systemie lub udostępnianymi za jego pośrednictwem, a także z korzystania z nich oraz podejmowania na ich podstawie działań i decyzji;

- wynikających z działania wszelkich wirusów, robaków, koni trojańskich bądź innego rodzaju szkodliwego oprogramowania lub z faktu zainfekowania urządzeń komputerowych, jeżeli ich źródłem nie jest System.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań na podstawie treści i materiałów zawartych w Systemie lub udostępnianych po zalogowaniu się przy użyciu Konta w Systemie Użytkownicy powinni przeprowadzić samodzielną ich ocenę i weryfikację.

27.  Siła wyższa

Jeśli wykonywanie przez Usługodawcę jakichkolwiek spoczywających na nim zobowiązań zostanie uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione przez Działanie Siły Wyższej, Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub zwłoki w wykonaniu (zależnie od okoliczności) zobowiązań, na które wpływa takie Działanie Siły Wyższej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu określenie „Działanie Siły Wyższej” obejmuje pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działanie żywiołów lub zdarzenia losowe, zamieszki, niepokoje społeczne, bunty, rewolucje, działania wojenne lub ataki terrorystyczne, strajki obejmujące swoim zasięgiem całą branżę oraz inne okoliczności o podobnym charakterze, na które Usługodawca nie ma wpływu, a także awarie sieci informatycznej, elektrycznej.

28.  Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

Aby ułatwić zapoznawanie się z uaktualnionym Regulaminem Usługodawca będzie umieszczać w dolnej części strony datę ostatniej aktualizacji Regulaminu.

Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkowników na stronie serwisu www.terapia.com.pl o każdej istotnej zmianie Regulaminu.

W przypadku istotnej zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany dotyczącej praw i obowiązków Użytkowników, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie Regulaminu w nowym brzmieniu podczas pierwszego logowania po zmianie.

29.  Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia, spory lub innego rodzaju postępowania (o charakterze umownym lub pozaumownym) wynikające z tego Regulaminu podlegają polskiemu prawu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne mocy postanowienia sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

30.  Akceptacja Regulaminu

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się działać w zgodzie z oświadczeniami i zobowiązaniami z niego wynikającymi.

Usługodawca jest gospodarzem Systemu

Treść niniejszego Regulaminu została zaproponowana przez Usługodawcę w trosce o komfort i bezpieczeństwo Użytkownika, a także aby zapewnić, że działania tak Usługodawcy jak i Użytkownika pozostają zgodne z obowiązującym prawem.

Każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Systemu, z chwilą pierwszej rejestracji w Systemie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem i zapewnieniem przez Użytkownika, że ukończył 18 lat oraz posiada zdolność do czynności prawnych.

Rejestrując się w Systemie i uzyskując do niego dostęp, Użytkownik zapewnia i oświadcza również, że informacje udzielone Usługodawcy przez Użytkownika są zgodne z prawdą i rzetelne, a tym samym nie mają na celu wprowadzenia Usługodawcy lub kogokolwiek innego podmiotu w błąd.

Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że nie będzie naruszał żadnych obowiązujących przepisów prawnych, w tym praw autorskich, praw do patentów, praw do znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, a także kodeksów etycznych, właściwych dla siebie przepisów i wytycznych zawodowych oraz zasad współżycia społecznego.

Warszawa, 9.02.2021 r.