Czytelnia on-line

Alergologia Terapia 2021, 4 ( 399 ) :  74  -  79

Najnowsze wytyczne leczenia alergicznego nieżytu nosa – zastosowanie donosowych glikokortykosteroidów

The latest guidelines for the treatment of allergic rhinitis - the use of nasal glucocorticosteroids

Summary: Allergic rhinitis is one of the most common allergic diseases in Poland. It is an inflammatory disease and its main symptoms are runny nose, sneezing, itchy nose, blocked nose or nasal congestion, and eye symptoms such as itching, tearing, burning or redness of the cornea. AR is a disease burdensome for the patient, it causes sleep disturbances, fatigue, cognitive disorders, irritability, and thus lower efficiency at school and work, and a significant reduction in the quality of life of patients and, consequently, high indirect costs related to absenteeism from work and school. In order to optimize treatment and achieve the best therapeutic effect, the extremely important role of integrated care for patients (ICPs), which is patient-centered and personalized, is currently underlined. Therefore, the current treatment recommendations take into account not only randomized clinical trials, but also data from real-world evidence (RWE) and studies in allergen chambers. Both evidence-based data and real-life clinical practice in the treatment of allergic rhinitis and real-life studies show that the use of nasal glucocorticosteroids is the basis of treatment for allergic rhinitis, relieving the symptoms of allergic rhinitis, and improving the quality of life of patients. When choosing a nasal glucocorticosteroid, the use of mometasone furoate is worth considering.
Keywords: allergic rhinitis, ARIA, intranasal corticosteroids, mometasone furoate
Słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, ARIA, glikokortykostero-idy donosowe, furoinian mometazonu

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to w Polsce jedna z najczęściej występujących chorób alergicznych; szacuje się, że występuje u 25% populacji dorosłych (1). Do głównych objawów ANN zalicza się wodnisty katar, kichanie, świąd nosa lub jego blokadę, a także przekrwienie błony śluzowej nosa oraz objawy oczne, takie jak świąd, łzawienie, pieczenie czy zaczerwienienie rogówki. Oprócz tego u pacjentów często występuje również świąd podniebienia, kaszel oraz świąd i uczucie zatkania uszu. Zgodnie ze zmodyfikowanymi wytycznymi ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) można podzielić ANN, ze względu na czas trwania objawów, na okresowy – objawy występują przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub trwają krócej niż 4 tygodnie, oraz przewlekły – objawy trwają dłużej niż 4 dni w tygodniu i ponad 4 tygodnie. Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą alergiczną o podłożu IgE-zależnym. Główną rolę w jej patomechanizmie odgrywają komórki tuczne, które w wyniku ekspozycji na uczulający alergen ulegają degranula-cji i następuje uwolnienie mediatorów reakcji alergicznej, m.in. histaminy, czynnika aktywującego płytki (platelet-activating factor, PAF), bradykinin, interleukin, czynnika martwicy nowotworu (tumor necrosis factor, TNF) α i czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF).

Zdjęcie: Photogenica

Zaloguj się i przeczytaj bezpłatnie całą treść artykułu.

Nie masz jeszcze konta dostępowego?
Zarejestruj się bezpłatnie, a otrzymasz:
* dostęp do wszystkich doniesień oraz pełnych tekstów artykułów naukowych w naszej Czytelni,
* prawo do bezpłatnego otrzymywania newslettera "Aktualności TERAPIA" z przeglądem interesujących i przydatnych wiadomości ze świata medycyny oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
* możliwość komentowania bieżących wydarzeń oraz udziału w ciekawych quizach i konkursach.
Zapraszamy serdecznie, dołącz do naszej społeczności.

Inne prace autorów:
  • lek. Marcelina Przemęcka Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dodaj komentarz